20% rabatt fram till 31 augusti med koden sommar20

Språkutvecklande lärmiljö i ämnesundervisningen

Om språkets roll för kunskapsinhämtning på Komvux.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

Ivana Eklund

Föreläsare, utbildningskonsult, författare och legitimerad gymnasie- och SFI-lärare.

Beskrivning

Med utgångspunkt i pedagogisk forskning, vuxenutbildningens styrdokument och rubrikerna språkutvecklande lärmiljö, vardagsspråk/skolspråk/ämnesspråk, didaktiska förslag, ämnesspråklig progression och viktig professionell kunskap kartlägger Ivana grundläggande samband mellan språkkunskaper och ämnesförståelse och ger även exempel på språkutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen på Komvux.

  • Hur skiljer sig vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk?
  • Hur överbryggar vi glappet mellan vardagsspråk och ämnesspråk?
  • Vad kännetecknar en språkinriktad ämnesundervisning?
  • Hur gör man för att fokusera på både ämnesspråklig progression och kunskapsutveckling i ämnet?
  • Vad menas med att planera didaktiskt för språket i sitt ämne och hur gör man?

Till denna föreläsning finns ett tillhörande material med reflektions- och diskussionsfrågor att använda enskilt och i kollegiet. Det ingår även mallar för didaktisk planering, självcoaching och självskattning/ordmedvetenhet (elev) samt en referenslista.

Nollställ

En förinspelad föreläsning på 34 minuter med Ivana Eklund om språkets roll för kunskapsinhämtning i ämnesundervisningen och om hur man skapar en lärmiljö med fokus på språket i ämnet.

Ett dokument med stödmaterial som innehåll följande delar: reflektions- och diskussionsfrågor, reflektionsmall för självcoaching (lärare) och referenslista

En modell/ett tankestöd för didaktisk planering med fokus på ämnesspråket

En mall för självskattning/ordmedvetenhet (elev)

Personlig handledning eller återkoppling.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

När din order är lagd kommer du få en personlig länk och ett lösenord till din föreläsning. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna.

Produkttyp: Föreläsning
Målgrupp: SFI •  Vux
Artikelnummer ie-f1 Kategori
Scroll to Top