Språkutvecklande lärmiljö i ämnesundervisningen

Om språkets roll för kunskapsinhämtning på Komvux.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

Ivana Eklund

Föreläsare, utbildningskonsult, författare och legitimerad gymnasie- och SFI-lärare.

Beskrivning

Med utgångspunkt i pedagogisk forskning, vuxenutbildningens styrdokument och rubrikerna språkutvecklande lärmiljö, vardagsspråk/skolspråk/ämnesspråk, didaktiska förslag, ämnesspråklig progression och viktig professionell kunskap kartlägger Ivana grundläggande samband mellan språkkunskaper och ämnesförståelse och ger även exempel på språkutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen på Komvux.

  • Hur skiljer sig vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk?
  • Hur överbryggar vi glappet mellan vardagsspråk och ämnesspråk?
  • Vad kännetecknar en språkinriktad ämnesundervisning?
  • Hur gör man för att fokusera på både ämnesspråklig progression och kunskapsutveckling i ämnet?
  • Vad menas med att planera didaktiskt för språket i sitt ämne och hur gör man?

Till denna föreläsning finns ett tillhörande material med reflektions- och diskussionsfrågor att använda enskilt och i kollegiet. Det ingår även mallar för didaktisk planering, självcoaching och självskattning/ordmedvetenhet (elev) samt en referenslista.

7 500,00 kr ink. moms

En förinspelad föreläsning på 34 minuter med Ivana Eklund om språkets roll för kunskapsinhämtning i ämnesundervisningen och om hur man skapar en lärmiljö med fokus på språket i ämnet.

Ett dokument med stödmaterial som innehåll följande delar: reflektions- och diskussionsfrågor, reflektionsmall för självcoaching (lärare) och referenslista

En modell/ett tankestöd för didaktisk planering med fokus på ämnesspråket

En mall för självskattning/ordmedvetenhet (elev)

Personlig handledning eller återkoppling.

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till din föreläsning. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Produkttyp: Föreläsning
Målgrupp: SFI •  Vux
Artikelnummer ie-f1 Kategori
Scroll to Top