Preparus’ upplägg i kombination med lärares professionella utveckling i kollegiala samarbeten

Skolforskningsinstitutets rapport “Lärares professionella utveckling och lärande i kollegiala samarbeten” ger en fördjupad förståelse för olika former av kollegiala samarbeten som bidrar till lärares professionella utveckling, och vad man kan tänka på när man ska initiera olika typer av sådana satsningar. Måsteläsning för alla som är intresserade av lärares kompetensutveckling!

Vi ser att Preparus’ innehåll kan passa in som delar av en helhet av kontinuerlig och långsiktig utveckling i dessa kollegiala samarbeten och diskussioner som förordas i rapporten. Som framhålls i rapporten, är vi övertygade om att lärares egna reflektioner kring svårigheter i sin egen undervisning är nyckeln till ett lärande kollegialt samtal. Alla förinspelade föreläsningar har därför tillhörande reflektions- och diskussionsfrågor för att förbereda inför och bidra till samtalet.

Olika typer av gemenskaper

I översikten presenteras tre huvudsakliga typer av kollegiala gemenskaper:

  • formella gemenskaper
  • deltagarorienterade gemenskaper med struktur
  • framväxande gemenskaper

Preparus’ flippade fortbildningsupplägg kan appliceras i olika gemenskaper. Till exempel i en mer formell gemenskap där deltagarna, under en ofta tidsbegränsad period, träffas regelbundet och schemalagt för att lära sig något specifikt utifrån ett planerat och fastställt innehåll och mål. Det kan vara för att öka lärares kompetens kopplat till ett specifikt ämne där man sett ett utvecklingsbehov. Arbetet leds ofta av en extern person med specifika ämneskunskaper som det som det är tänkt att deltagarna ska lära sig. I dessa gemenskaper får våra utbildare rollen av den externa personer med specifika ämneskunskaper som är paketerade i förinspelade föreläsningar. Här kan det vara värdefullt att även ha uppföljningssamtal med utbildaren!

Flippad fortbildning fungerar även i en gemenskap som kännetecknas av deltagarorienterade med struktur, där deltagarna träffas på schemalagda och i förväg planerade sessioner för att lära av och med varandra kring ett fastställt mål, som i hög grad utgår från utmaningar som lärare möter i sin undervisning. Då lärarna ges möjlighet till egen reflektion i samband med och efter de förinspelade föreläsningarna får de möjlighet att formulera utmaningar inför dessa träffar/sessioner. En grundläggande målsättning för denna typ av gemenskap är att de ska vara ett varaktigt och kontinuerligt arbetssätt för utveckling och lärande, och lärares praktiska erfarenheter ses som en stor resurs.

Målet för den här typen av av gemenskap kan vara att fördjupa lärares ämneskunskaper eller att dela och diskutera olika perspektiv, strategier eller praktiska utmaningar relaterade till undervisning. Det kan också handla om gemensam lektionsplanering inom ett ämne, likväl som att utveckla undervisning, exempelvis genom att återkoppla på observationer av klassrumspraktiken.

Vi ser även att Preparus skulle kunna användas i det som benämns som framväxande gemenskaper, då lärare som tagit del av våra förinspelade föreläsningar och/eller onlinekurser på eget frivilligt initiativ startar nätverk, till exempel skapade via våra sociala mediekanaler eller mellan skolor. Dessa gemenskaper kännetecknas av att de på ett flexibelt, successivt och informellt sätt växer fram genom att lärare tar initiativ till och fortlöpande planerar innehåll och mål för gemenskapen. Man träffas och delar erfarenheter, och diskuterar i för stunden viktiga praktiknära ämnen, för att hjälpa varandra att utveckla undervisningen. Här kan även våra reflektions- och diskussionsfrågor ligga till grund för vad deltagarna kan diskutera när de möts.

Läs hela rapporten här – “Lärares professionella utveckling och lärande i kollegiala samarbeten”

Skrivet av

icon_blue

Preparus

Sveriges bästa plattform och sammanhang för försäljning av förinspelade föreläsningar och onlinekurser riktade mot skola/utbildning.

Andra artiklar

Framtidens skola

Skolans roll som bärare av kultur, värderingar, demokrati och lärande har en lång tradition. Är skolan i dess nuvarande form

Scroll to Top